Customer Experience Management Pack

เจาะลึกเส้นทางของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เหมาะสำหรับ
•องค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการด้านลูกค้าให้กลายเป็นกลยุทธ์ขององค์กร
•องค์กรที่มีปัญหากระบวนการทำงานภายในองค์กรที่ไม่สนับสนุนงานขายและบริการลุกค้า