We are Challenger. We make things happen.

เราเริ่มจากกระบวนการตกผลึกในวิสัยทัศน์ขององค์กรที่สะท้อนความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในตลาด ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แล้ววางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เป้าหมายนั้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นจริง